Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων με τον «ορθολογικό

 εκσυγχρονισμό» του ΙΤΥΕ-Διόφαντος: επαναχρησιμοποίηση για την αποφυγή της ετήσιας ενεργοβόρας αναπαραγωγής, μεταφοράς και απόσυρσης

 

     Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκδόσεων που ιδρύθηκε μετά την ψήφιση του Νόμου 3966/2011 αντικατέστησε τον ΟΕΔΒ (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) με σκοπό τον «ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής».

      Στους ιδρυτικούς σκοπούς και στόχους αναφέρεται ότι «αποστολή της είναι η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ο συντονισμός, καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών, των πόρων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν την παραγωγή, διανομή και διάθεση εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά. Ειδικότερα,  η έκδοση διδακτικών βιβλίων και εντύπων και η δωρεάν διάθεσή τους σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής. Αναλαμβάνοντας τη συνέχιση του έργου του ΟΕΔΒ που για δεκαετίες παρήγαγε και διένειμε τα σχολικά βιβλία δεσμεύεται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικών, οργανωτικών και τεχνολογικών βελτιώσεων προς όφελος του μαθητή και του εκπαιδευτικού και να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής». Οκτώ χρόνια μετά αξίζει να αναρωτηθούμε ποιον «ορθολογικό εκσυγχρονισμό» έχει επιφέρει; Ποιες λειτουργικές και οργανωτικές βελτιώσεις υλοποίησε προς όφελος του Εκπαιδευτικού Συστήματος; Το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος μειώθηκε ή αντιθέτως αυξάνεται κάθε χρόνο; Η διοίκηση και ενεργειακή διαχείριση του «ΙΤΥΕ-Διόφαντος», ως Κρατικής Εταιρείας, εφαρμόζει όσα επιβάλλει η Εταιρική Υπευθυνότητα για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό;

      Ο «ορθολογικός εκσυγχρονισμός όχι μόνο για «να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής», αλλά και για την ορθή ενεργειακή διαχείριση, επιβάλλει στην Δ/νση Εκδόσεων ως αναγκαία προϋπόθεση την συνεχή παρακολούθηση και την μέτρηση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών της επιπτώσεων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται και ως το «αποτύπωμα» τηςΕταιρείας στο περιβάλλον, από την κατανάλωση φυσικών πόρων, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τη διάθεση απορριμμάτων κ.ά. Για την Ελλάδα της κρίσης η εξοικονόμηση ενέργειας και η συνεπαγόμενη εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων αποτελεί ως επιλογή μονόδρομο. Ειδικότερα, η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας, γιατί υποστηρίζει τη σύγχρονη ζωή σε κάθε επίπεδο, ταυτόχρονα όμως η χρήση της ευθύνεται για το ήμισυ του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως η λειτουργία των επιχειρήσεων, και του «ΙΤΥΕ-Διόφαντος», πρέπει αφενός να είναι σύμφωνη με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και αφετέρου να στοχεύει στην δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

     Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκδόσεων σεβόμενη τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τον Πολιτισμό οφείλει να εστιάσει σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και να θέσει αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους με «πράσινες δράσεις», ώστε να αποφεύγεται:

    1.Η σπατάλη των φυσικών και οικονομικών πόρων από την ετήσια εισαγωγή χαρτοπολτού.

    2.Η υπερκατανάλωση ενέργειας από την

         α)ετήσια ενεργοβόρα αναπαραγωγή, ουσιαστικά φωτο-ανατύπωση, των σχολικών βιβλίων,

        β)ετήσια ενεργοβόρα μεταφορά και

        γ)ετήσια ενεργοβόρα απόσυρση

     3.Η μεγάλη ρυπογόνα ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος.

      Είναι φανερό ότι για να λειτουργήσει το σημερινό σύστημα διαχείρισης του «ΤΥΕ-Διόφαντος» αποθεώνει την κατασπατάληση πολύτιμων φυσικών πόρων, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ρυπαίνει σοβαρά το περιβάλλον  και απορροφά πολύτιμο χρόνο πολλών Υπηρεσιών. Αντί για φιλοπεριβαλλοντική και ενεργειακή, η διαχείριση των σχολικών βιβλίων είναι σπάταλη, ενεργοβόρα, ρυπογόνα, βιβλιοφθόρα και χρονοβόρα.

      Ακολουθώντας την διεθνή εμπειρία και πρακτική το «ΙΤΥΕ-Διόφαντος» μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος και το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα», αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ολόκληρης της σχολικής αλυσίδας: προγράμματα σπουδών, εγχειρίδια, βιβλιοθήκες. Πέρα από την απλή παθητική τήρηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και νόμων, πρέπει να προχωρήσει και να θέσει σε εφαρμογή την Οικολογική διαχείριση, αφενός προσφέροντας καλύτερη ποιότητα σπουδών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα και αφετέρου ως κεντρικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός δείχνοντας στην κοινωνία και πολιτεία τον δρόμο για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Η   βιώσιμη και ποιοτική  επαναχρησιμοποίηση των σχολικών εγχειριδίων με την Κυκλική Οικονομία στοχεύει και εξασφαλίζει στην πράξη τόσο την εις βάθος κατανόηση και επίγνωση των περιβαλλοντικών  συνεπειών της σπάταλης υπερκατανάλωσης όσο και την βελτίωση συνολικά της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού του Εκπαιδευτικού Συστήματος και γενικότερα της κοινωνίας.

     Γενικότερα, η αναζήτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση είναι μείζον και ζέον ζήτημα σε όλες τις σύγχρονες χώρες. Για παράδειγμα η Βρετανία θέλει να μηδενίσει την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050: «Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε περισσότερο και γρηγορότερα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον για τα παιδιά μας», δήλωσε κορυφαίος πολιτειεκός παράγοντας. «Η επίτευξη μηδενικών εκπομπών ως το 2050 είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να τον επιτύχουμε, για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τον πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές».

       Στην Ελλάδα της γνώσης και της σοφίας καθίσταται αναγκαίος ο οικολογικός σχεδιασμός ανάλογος με τον προγραμματισμό της εταιρείας Samsung Electronics. Η εταιρεία αυτή με σύνθημα  «PlanetFirst», η Γη ως προτεραιότητα, έχει θέσει στόχους πράσινης διαχείρισης, για να μειώσει την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, να παράγει ποιοτικότερα προϊόντα με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να επιτύχει μια κυκλική οικονομία. Το σύνθημά της ενσωματώνει την αποφασιστικότητα και τη δράση της να έχει ως προτεραιότητα τη Γη και το περιβάλλον, γιατί το υγιές περιβάλλον είναι απαραίτητο για το μέλλον της ανθρωπότητας. 

       Την επόμενη δεκαετία ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή τα πέντε(5) συναρμόδια Υπουργεία: Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Ανάπτυξης καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συντονιστούν και να στηρίξουν τον εξορθολογισμό του «ΙΤΥΕ-Διόφαντος». «Πρώτα ο Πλανήτης», «PlanetFirst», αλλά και «Πρώτα η Ποιότητα», «QualityFirst», ολόκληρης της σχολικής αλυσίδας,  προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εγχειριδίων και σχολικών αναγνωστικων βιβλιοθηκών, χωρίς άλλη φορολογία των πολιτών.

 

 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Στόχοι της ολιστικής περιβαλλοντικής διαχείρισης

η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία των φυσικών πόρων

περιορίζοντας ενεργοβόρες διαδικασίες

Η διαχείριση της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ - Διόφαντος

είναι σπάταλη, ενεργοβόρα, ρυπογόνα. βιβλιοφθόρα και χρονοβόρα

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr