Η φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση  και πολυετής

επαναχρησιμοποίηση των Σχολικών βιβλίων εξασφαλίζει ετήσια

 εξοικονόμηση 40εκ. € και καλύτερη ποιότητα μάθησης

 

       Δεν είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε τον τροχό. Η έξυπνη λύση για την ποιοτική χρήση και επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων με ταυτόχρονη εκπαιδευτική μέριμνα για τη λειτουργία αναγνωστικών βιβλιοθηκών προκειμένου να αξιοποιούνται συνεργατικά από μαθητές και δασκάλους και άλλες πηγές γνώσης εφαρμόζεται όχι μόνο στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και στις γειτονικές, όπως  Αλβανία, Βουλγαρία κ.ά. Στη χώρα μας το βιβλίο υποβαθμίζεται στο σχολείο και η βιβλιοφιλία δεν αναγνωρίζεται ούτε ως σχολική ούτε ως κοινωνική αξία.

        Η σχολική και κοινωνική υποβάθμιση του βιβλίου είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο και μάλιστα για την εποχή μας. Οι μαθητές στο ελληνικό σχολείο συνδέουν στη σκέψη τους το βιβλίο με την στείρα αποστήθιση, τα διαγωνίσματα, τις εξετάσεις, αποκτώντας σταδιακά απέναντί του μια τελείως αρνητική διάθεση. καταλήγουν να βλέπουν το βιβλίο ως κάτι το απωθητικό, που δεν έχει τίποτε το ουσιώδες να τους προσφέρει. Όμως αυτό που συνιστά την ευρωπαϊκή και διεθνή κανονικότητα δεν αφορά μόνο την Οικονομία, αλλά και άλλους τομείς, όπως κυρίως η Εκπαίδευση. Η παραδοσιακή επιθυμία «να γίνουμε Ευρώπη», επιθυμία που αντανακλά την αναζήτηση της προόδου, μπορεί να γίνει πραγματικότητα ειδικά στο Εκπαιδευτικό Σύστημα με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού  ευρωπαϊκού «μοντέλου»: ετήσιος και καθημερινός δωρεάν χρησιδανεισμός των βιβλίων στο σχολείο. Ο θεσμός αυτός είναι θεμέλιο του εκπαιδευτικού  εκσυγχρονισμού και αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής «κανονικότητας». Μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά, ώστε να αποτελέσει σύντομα παρελθόν η ελληνική εκπαιδευτική «ιδιαιτερότητα» γράψιμο, σκίσιμο η/και κάψιμο των σχολικών βιβλίων και βιβλιοθηκών, η οποία, εκτός των άλλων, προκαλεί καταστροφικές συνέπειες και στο φυσικό περιβάλλον.

       Για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλες οι Εταιρείες και επιχειρήσεις δημιουργούν ξεχωριστή θέση «υπευθύνου περιβαλλοντικής διαχείρισης», θέση γνωστή στο εξωτερικό ως «environmental manager». Αρμοδιότητες του περιβαλλοντικού διαχειριστή είναι η λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η παρακολούθηση σχετικών διεθνών προτύπων και η εκπαίδευση του προσωπικού. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών πρέπει να συμβάλλει το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να κατανοήσει το γενικότερο στρατηγικό στόχο της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Για παράδειγμα, αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στην Τράπεζα Πειραιώς είναι η μέτρηση και η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται και ως το «αποτύπωμα» της Τράπεζας στο περιβάλλον από την κατανάλωση φυσικών πόρων, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τη διάθεση απορριμμάτων κ.ά.  Αυτό επιβάλλει η Εταιρική Υπευθυνότητα, την οποία αγνοεί παντελώς η Κρατική Εταιρεία Εκδόσεων των σχολικών βιβλίων ΙΤΥΕ Διόφαντος, ενώ αποτελεί υποχρέωση προς συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όλων των επιχειρήσεων, ιδιωτικών και κρατικών. Με αυτό το δεδομένο οι υπεύθυνοι πρέπει να λάβουν μια σειρά κατάλληλων και ενδεδειγμένων μέτρων προκειμένου να επιτύχουν ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των βιβλίων ως καταναλωτικών και ανακυκλώσιμων προϊόντων.

      Πραγματικά αξίζει να μελετηθούν και να προσεχθούν τα πολλαπλά οφέλη από την οικολογική βιώσιμη διαχείριση, τον δωρεάν χρησιδανεισμό, των σχολικών βιβλίων σε ένα συγκεκριμένο Δήμο, τον Δήμο Περιστερίου: στα Σχολεία του - Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια - φοιτούν συνολικά 20.000 Μαθητές. Κάθε Μαθητής παίρνει κατά μέσο όρο είκοσι(20) σχολικά βιβλία τον χρόνο, σύνολο 400.000 βιβλία κάθε σχολικό έτος.

     1.Οικονομικά οφέλη

    Με κόστος μόνο ένα(1) ΕΥΡΩ το καθένα βιβλίο το ετήσιο οικονομικό όφελος των 400.000 ΕΥΡΩ από την οικολογική και φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση και χρήση μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη σχολικών αναγκών. Στην πενταετία το ποσό ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ΕΥΡΩ.

     2.Οικολογικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη

     α) Διακόσιοι (200) τόνοι λιγότερα σχολικά βιβλιοσκουπίδια.

     β)Μείωση των εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα από την απόσυρση των σχολικών βιβλιοσκουπιδιών και από την μη αποστολή και διακίνηση νέων βιβλίων.

     γ)Διασώζονται περίπου δυο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) μεγάλα τροπικά δέντρα της περιοχής του Αμαζονίου, εάν υπολογιστεί ότι ένας τόνος εισαγόμενου χαρτοπολτού αντιστοιχεί σε δώδεκα Δέντρα.

     δ) Το πετρέλαιο που εξοικονομείται από τα φορτηγά της μεταφοράς μετατρέπεται σε πετρέλαιο θέρμανσης των Σχολείων.

      3.Διοικητικά οφέλη

     α)Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους Μαθητές, εφόσον παραλαμβάνουν τα βιβλία τους αμέσως τον Ιούνιο και όχι τα… Χριστούγεννα!

     β)Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους συγγραφείς και τους Τυπογράφους για την διόρθωση και την βελτίωση της ποιότητας της επόμενης έκδοσης των Βιβλίων.

       Ποια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Τα σχολικά βιβλιοσκουπίδια ακυρώνουν στην πράξη όλες τις θεωρητικές οικολογικές και παιδαγωγικές διδαχές, αλλά και αποτελούν ένα τεράστιο οικονομικό, οικολογικό και πολιτιστικό έγκλημα, ατομικό και συλλογικό, συνεχώς επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο. 

    Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού Οργανισμού, πόσο μάλλον των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, οφείλουν να έχουν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον και να αναβαθμίζουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά την Ποιότητα Ζωής. Οφείλουν να εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με κύριο στόχο την μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους. Οφείλουν να αναπτύσσουν προγράμματα που μειώνουν το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» από τη λειτουργία τους και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Για παράδειγμα μία Τράπεζα, σύμφωνα με οικολογικούς υπολογισμούς, από την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατόρθωσε να αποφύγει την κοπή 89.700 δέντρων. Τα συγκεκριμένα μέτρα για την υπεύθυνη βιώσιμη διαχείριση προβλέπονται από την διεθνή νομοθεσία και πρακτική.

     Δύο δρόμοι λοιπόν ανοίγονται μπροστά μας:

     Είτε ως Πολίτες, Πολιτικοί θα παραμένουμε νωθροί και ανενεργοί, απλοί θεατές και ακροατές, της μαζικής σχολικής βιβλιοκαταστροφής και θα περιοριζόμαστε στην ετήσια περισυλλογή και την απόσυρση των εκατοντάδων χιλιάδων τόνων βιβλιοσκουπιδιών συνολικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων.

     Είτε, αντίθετα, ως ενεργοί και δραστήριοι πολίτες μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την άμεση αλλαγή του σημερινού, καταστροφικού, διοικητικού παραλογισμού της σπάταλης κακοδιαχείρισης των σχολικών βιβλίων και βιβλιοθηκών. Να στηρίξουμε ενεργά και αποφασιστικά τον διοικητικό και περιβαλλοντικό ορθολογισμό της ποιοτικής και βιώσιμης διαχείρισης, με προοπτική και στόχο το σύγχρονο ευρωπαϊκό βιβλιοθηκοκεντρικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

        Σε αντιπαράθεση  με την ελληνική μεσαιωνική «ιδιαιτερότητα» στην Εκπαίδευση η ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική κανονικότητα αποτελεί… φαντασίωση. Ας κάνουμε επιτέλους το αυτονόητο πράξη. Η φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση, η ποιοτική χρήση και η πολυετής επαναχρησιμοποίηση των Σχολικών βιβλίων, όχι μόνο εξασφαλίζει ετήσια εξοικονόμηση 40εκ. € και καλύτερη ποιότητα μάθησης, αλλά και υποστηρίζει τις παιδευτικές αξίες, όπως η σχολική και κοινωνική βιβλιοφιλία.


Ποια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση;

Η βιβλιοφιλία ως σχολική και κοινωνική

αξία είναι θεμέλιο της κοινωνικής, πολιτιστικής

και περιβαλλοντικής συνείδησης


 

Ο Αντιδήμαρχος που πέταξε στη χωματερή δέκα(10) τόνους βιβλία,

τα οποία μάλιστα είχαν δωρηθεί στον Δήμο, φοίτησε σε ελληνικό σχολείο

 Η πολιτική συμπεριφορά του αντανακλά την νοοτροπία

που καλλιεργεί το βιβλιοκαταστροφικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

«Σέβομαι μόνο αυτό που πληρώνω»;

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr