Πολίτες και Πολιτικοί ευαισθητοποιούνται και κινητοποιούνται

για την αποφυγή άσκοπης οικονομικής και περιβαλλοντικής σπατάλης

    «Το βιβλίο και το δέντρο, το δάσος και η βιβλιοθήκη»

 

      Στην εποχή μας η προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζεται ως πρώτη κοινωνική και πολιτική προτεραιότητα, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η άσκοπη οικονομική και περιβαλλοντική σπατάλη. Τα ερωτηματικά και οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, καθώς και  η πίεση που ασκεί η δυναμική των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθιστούν επιτακτική την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στην Εκπαίδευση και γενικότερα την οικοδόμηση φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών και πρακτικών.

 

      Καθημερινά γίνεται αντιληπτό ότι συχνά η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει, υποβαθμίζει ή αναβαθμίζει, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Στο καθημερινό λεξιλόγιο των πολιτών και πολιτικών έχουν καθιερωθεί εκφράσεις, όπως «βιώσιμη ανάπτυξη», «σεβασμός στο περιβάλλον», «δράση για την κλιματική αλλαγή». Η κατασπατάληση των φυσικών πόρων, καθώς και η αλόγιστη κατανάλωση αποτελούν προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την διατάραξη της ισορροπίας και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο προβληματισμός είναι πολύπλευρος και έντονος: Περιβάλλον και Οικονομική Ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν; Οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι; Είναι διδακτή η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την ποιοτική χρήση και κατανάλωση των προϊόντων; Πώς μπορεί να ενισχυθεί δραστικά και αποτελεσματικά η περιβαλλοντική συνείδηση;

 

       Οι περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν τη στενή σχέση των ακραίων κλιματολογικών φαινομένων, όπως της ερημοποίησης από την αλόγιστη υλοτομία των δασών ή της λειψυδρίας από την άσκοπη και σπάταλη χρήση του νερού. Η ανάγκη να ευαισθητοποιήσουν και να αφυπνίσουν τους πολίτες για την ορθολογική  διαχείριση και τη χρήση των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών οδηγεί στην θεωρητική και πρακτική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν, διαμορφώνουν,  κινητοποιούν και ενδυναμώνουν φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές και συνειδήσεις. Η αγωγή και εκπαίδευση αυτή κάνει τον κάθε μαθητή συνεπή και υπεύθυνο και συντελεί στη δημιουργία αυριανών πολιτών πειθαρχημένων που θα αγαπούν και θα σέβονται το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Το δέντρο  και το βιβλίο, η βιβλιοθήκη και το δάσος» οι μαθητές  μελετούν συνδυαστικά το φυσικό με το πολιτιστικό περιβάλλον και γνωρίζουν το χαρτί και το βιβλίο, αφενός ως προερχόμενα από δασική πρώτη ύλη και αφετέρου ως προϊόντα σταδιακής επεξεργασίας από την παραγωγή μέχρι το τελικό στάδιο της χρήσης.

 

    Το Πρόγραμμα διαιρείται σε υποθέματα με το καθένα να αναλύεται διεξοδικά σε συνάρτηση με την αγάπη, τον σεβασμό και την βούληση για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών για την αειφόρο διαχείριση και χρήση του χαρτιού και του βιβλίου:

 1.Δάσος, 2.Δέντρο, 3.Ξύλο, 4.Χαρτί, 5.Βιβλίο, 6.Βιβλιοθήκη

  Η κατανάλωση αφορά τον τρόπο διαχείρισης και χρήσης τόσο της φυσικής πρώτης ύλης όσο και των παραγομένων προϊόντων:

α)Τρόπος Χρήσης, φιλικός ή εχθρικός, ποιοτικός ή καταστροφικός

β)Επαναχρησιμοποίηση, νέα χρήση

γ)Πολτοποίηση

δ)Νέο χαρτί, νέα πρώτη ύλη, νέος φυσικός πόρος

ε)Νέο βιβλίο

     Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η δράση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές  όσο και τις πρακτικές ενέργειες. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών δεν επιτυγχάνεται μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά εφαρμόζοντας δράσεις και προγράμματα κοινωνικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, όπως η βιβλιοφιλία, η κυκλική οικονομία κ. ά. Η βιβλιοθήκη και το δάσος ως δίδυμες έννοιες και πυλώνες της φύσης και του πνεύματος αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία του πλανήτη, πηγές φυσικής και πνευματικής ζωής, ανάπτυξης και πολιτισμού. Απολύτως αιτιολογημένα, λοιπόν, η ποιοτική χρήση και επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων αποτελεί μια θεωρητική και έμπρακτη φιλική  προσέγγιση τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το χαρτί ως φυσικός πόρος που προέρχεται από την υλοτομία των δασών και τα βιβλία των βιβλιοθηκών είναι θεμελιώδη φυσικά και πολιτιστικά αγαθά. Η περιβαλλοντική συνείδηση μπορεί και πρέπει να καλλιεργείται ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής και να αρχίζει από το βιβλίο και το δέντρο, από το δάσος και τη βιβλιοθήκη.

      Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλούς τρόπους μέσα από την έννοια της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και της επιδίωξης για ένα υγιές περιβάλλον. Η κοινωνία μπορεί να χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση, έτσι ώστε να διαχειρίζεται και να ρυθμίζει με οικολογικό τρόπο τη χρήση των φυσικών πόρων βασισμένη σε δημοκρατικά επιλεγμένους στόχους, αντί να παράγει και να καταναλώνει σπάταλα. Μια δημοκρατική κοινωνία υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος και καλλιεργεί την αγωγή και εκπαίδευση ενός δημοκρατικού περιβαλλοντισμού, ο οποίος  διασφαλίζει την αξιοποίηση των φυσικών πόρων για κοινό όφελος και των μελλοντικών γενεών. Από την υλοποίηση των Προγραμμάτων οι νέοι συνειδητοποιούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα επιλύουν με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε η κοινωνία να βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση.  Αποκτούν οικολογική γνώση, ικανότητες και κίνητρα να εργαστούν ατομικά και συλλογικά, ώστε όχι μόνο να δίνουν λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα, αλλά και με την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση να προλαμβάνουν την εμφάνιση νέων.

     Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως του χαρτιού, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αειφόρου ανάπτυξης για αυτό και η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σε θέματα που αφορούν σε αυτό, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Συνεπώς, η υιοθέτηση μίας συνετής περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς και η συνειδητοποιημένη κατανάλωση χαρτιού είναι πολύ σημαντικές για τη διασφάλιση του μέλλοντος του πλανήτη. Η εκπαίδευση είναι ο δυναμικότερος τρόπος μετάδοσης γνώσης και ενδυνάμωσης μιας ενεργής φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην σχολική αγωγή πρέπει η κοινωνία να επικεντρώνει την προσπάθειά της. Κύριο μέλημά της, πέραν της ευαισθητοποίησης και διεύρυνσης της επίγνωσης πάνω στα αντίστοιχα θέματα,  αποτελεί η αγάπη, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος.

      Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη σύγχρονη εποχή έχουν αποκτήσει σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ειδικά στους νέους έχει μεγάλη σημασία, γιατί το όφελος θα είναι η διαμόρφωση μόνιμης οικολογικής συμπεριφοράς με έμπρακτη και καθημερινή πλέον εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των αξιών και της θετικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον. Η υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά και συγκεκριμένα η υπεύθυνη χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων οδηγεί σε  διαρκή προσπάθεια εφαρμογής της περιβαλλοντικής πρακτικής για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης.

     Η στάση των πολιτών και πολιτικών, των κομμάτων  και των συνδικάτων, ειδικά απέναντι στην ποιοτική χρήση και επαναχρησιμομοποίηση των σχολικών βιβλίων και βιβλιοθηκών καταδεικνύει την ποιότητα των πολιτικών αξιών και περιβαλλοντικών προβληματισμών της κοινωνίας και της πολιτείας. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και παραγωγή σχολικής περιβαλλοντικής  γνώσης, πρέπει να υπηρετούν πλέον ενεργά τους στόχους τόσο της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και της κοινωνικής ευημερίας.


ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

 

«Το φυλάξαι… καθαρά τα βιβλία για ποιοτική 

και πολυετή σχολική χρήση χαλεπώτερον του κτήσασθαι»

Η ποιοτική χρήση και επαναχρησιμοποίηση του σχολικού

βιβλίου αναβαθμίζει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

 Μαθητές και Δάσκαλοι στο Σχολείο μπορούν

να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη, ατομικής

 και κοινωνικής, Περιβαλλοντικής Συνείδησης και να διαδραματίσουν

 σημαντικό ρόλο στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr